Όροι και Προϋποθέσεις

Όλες οι ενοικιάσεις, οι επιβεβαιώσεις, οι συμφωνίες, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς.

Προσόντα ιστιοπλοΐας
Τα προσόντα που απαιτούνται για τη ναύλωση ενός σκάφους άνευ καπετάνιου, είναι το ένα μέλος του πληρώματος να διαθέτει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιστιοπλοϊκή του ικανότητα ή άδεια από τη χώρα του (π.χ. Δίπλωμα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης) καθώς και προηγούμενη εμπειρία ναύλωσης. Στην Ελλάδα, το δεύτερο μέλος του πληρώματος χρειάζεται να επιδείξει επίσης αποδεικτικό ικανότητας ή αποδεικτικό ιστιοπλοΐας, όπως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μιλίων που έχει διανύσει ή ποια ιστιοπλοϊκή σχολή παρακολούθησε. Αν ναυλώσετε ένα μηχανοκίνητο σκάφος, απαιτείται να είστε κάτοχος μηχανοκίνητης άδειας. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε αντίγραφα όλων των προαναφερόμενων εγγράφων.

Ασφάλεια
Όλα τα σκάφη καλύπτονται από ολική ασφάλιση αναλογικά με την αξία του σκάφους . Επιπλέον, όλα τα σκάφη καλύπτονται από ασφάλεια αστικής ευθύνης. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι οι σωσίβιες λέμβοι και οι εξωλέμβιοι δεν καλύπτονται από την ασφάλεια ( η εφαρμογή αυτή γίνεται μόνο στις ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών. )

Εγγύηση
Για όλες τις ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών απαιτείται μια προκαταβολή ασφαλείας, που ανέρχεται στην εγγύηση για τυχόν ζημιές στο σκάφος, στον εξοπλισμό του και/ ή προς τρίτους κατά τη διάρκεια της ναύλωσης . Το ποσό ης εγγύησης καταβάλλεται πριν τον απόπλου ( με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό μας, πιστωτική κάρτα ή μετρητοίς). Το ποσό δύναται να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τον έλεγχο στο τέλος της ναύλωσης αφαιρούμενων των μειώσεων (από απώλειες ή ζημιές που έχουν τυχόν προκληθεί κατά τη ναύλωση.

Πολιτική ακύρωσης
Τα τέλη ακύρωσης ενδέχεται να ποικίλλουν και το ακριβές ποσό αναφέρεται στο Συμφωνητικό Ναύλωσης. Τα τέλη ακύρωσης υπολογίζονται ανάλογα με την περίοδο που μεσολαβεί από την ημέρα ακύρωσης και την ημέρα αναχώρησης σύμφωνα με το Συμφωνητικό Ναύλωσης. Αν θέλετε να αποσυρθείτε από το Συμφωνητικό για λόγους που δεν μπορούν να αποφευκτούν, έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε ένα κατάλληλο αντικαταστάτη που μπορεί να αναλάβει το συμφωνητικό , για την ίδια χρονική περίοδο υπό τους ίδιους όρους. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα προσπαθήσουμε να ναυλώσουμε το σκάφος σε κάποιο άλλο ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί νέα ναύλωση , δικαιούστε επιστροφή του 80% του κόστους ναύλωσης. Μόνο οι συχνοί πελάτες μας δικαιούνται να κάνουν χρήση του συμφωνητικού τους και να ναυλώσουν με την ίδια τιμή μέσα στο ίδιο έτος , αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου ζήτησης , χωρία να καταβάλλουν οποιοδήποτε τέλος ακύρωσης.

Διαδικασίες check-in και check-out
Η ώρα αναχώρησης "check-in" (επιβίβαση) είναι συνήθως στις 17:00 και η ώρα αναχώρησης “check-out” (αποβίβαση) είναι στις 09:00, παρόλα αυτά αν θεωρηθεί αναγκαίο μπορεί να υπάρξει κάποια ευελιξία. Το σκάφος θα είναι έτοιμο κατά την άφιξη σας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη γνωριμία με το σκάφος παρουσία ενός μέλους του προσωπικού μας καθώς και την άδεια απόπλου από τις Αρχές που θα ληφθεί από το ίδιο άτομο. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 2 ώρες και αποτελείται από τον προσανατολισμό του σκάφους καθώς και τη θέση και λειτουργία όλων των οργάνων πλοήγησης και τη θέση του σκάφους στο χάρτη, το χειρισμό των ιστίων, την απογραφή του εξοπλισμού που υπάρχει στο σκάφος, την απογραφή ελέγχου και τέλος το δρομολόγιο που θα ακολουθήσετε.

Το "check-out" είναι μια παρόμοια διαδικασία που πραγματοποιείται από το ίδιο άτομο και έχει να κάνει με τον έλεγχο του σκάφους κατά την επιστροφή σας για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια. Θα σας γίνει επιστροφή του ποσού της εγγυήσεως με αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού σε περίπτωση ζημιών ή απωλειών. Απαιτείται η επιστροφή του σκάφους με γεμάτες τις δεξαμενές νερού και καυσίμων. Η διαδικασία του check-out διαρκεί λιγότερο από μια ώρα Αν επιστρέψετε το σκάφος καθυστερημένα στο τέλος της ναύλωσης , υποχρεούστε να καταβάλλεται επιπρόσθετη χρέωση για την καθυστέρηση και τα έξοδα αποκατάστασης .
Όταν επιστρέψετε στη βάση ναύλωσης, οφείλεται να παραδώσετε την λίστα απογραφής και να υπογράψετε ένα συμφωνητικό στο οποίο θα δηλώνετε ότι η λίστα είναι πλήρης.

Στη συνέχεια θα καταβάλλετε το υπόλοιπο των τελών ναύλωσης, καθώς και τυχόν εγγύηση που θα σας ζητηθεί για ζημιές ή απώλειες που έχουν προκληθεί στο σκάφος. Η ολική επιστροφή της εγγύησης γίνεται μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου ζημιές ή απώλειες στο σκάφος.